Projekt DMVS

V rámci projektu Rozvoj e-Governmentu v Olomouckém kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.06./2.1.00/08.07240, spolufinancovaného Integrovaným Operačním programem, je vedle dalších dílčích projektů realizován projekt Digitální mapa veřejné správy (DMVS). Cílem projektu DMVS je vytvořit jednotný referenční digitální mapový podklad za celé území Olomouckého kraje pro potřeby agend a informačních systémů veřejné správy. Principem vybudování DMVS je sestavení celorepublikové DMVS na základě tzv. typizovaných projektů. V rámci DMVS Olomouckého kraje jsou řešeny typizované projekty Účelová katastrální mapa a Nástroje pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů, které jsou doplněny Portálem územního plánování.

Dodavatel projektu DMVS

Dodavatelem projektu DMVS je Asseco Central Europe, a.s. (Asseco CE).
Společnost Asseco CE působí v České republice, Slovensku a Maďarsku a patří mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií a s tím také mezi nejvýznamnější dodavatele informačních systémů pro veřejnou správu. Asseco CE disponuje nejmodernějšími řešeními pro utilitní společnosti, průmyslové podniky a společnosti státní správy a samosprávy. Ke klíčovým produktům patří geografický informační systém LIDS a řešení pro tvorbu komunikačních a publikačních portálů AG portal, které jsou implementovány v rámci projektu DMVS v Olomouckém kraji.

Zapojení obcí s rozšířenou působností do projektu DMVS

Pro efektivní chod Portálu územního plánování byla s obcemi s rozšířenou působností v Olomouckém kraji uzavřena partnerská smlouva.

Portál a veřejnost

Portál územního plánování přináší veřejnosti:
 • Územní plány
 • Územně analytické podklady
 • Zásady územního rozvoje
 • Územní studie
 • Účelovou katastrální mapu
 • Ortofoto

Evidence pořizování územně analytických podkladů pro registrované uživatele

Součástí Portálu územního plánování je evidenční systém pořizování územně analytických podkladů, který registrovaným uživatelům umožňuje:
 • Správu údajů o území
 • Výdej údajů o území
 • Nahlížení do datového skladu
Registrovat se mohou:
 • Poskytovatelé údajů o území
 • Projektanti ÚPD
 • Orgány veřejné správy