Administrativní členění

Mapová služba zobrazuje rastrovou mapu hranic obcí s vyznačením hranic obcí s rozšířenou působností v rámci Olomouckého kraje. Mapový podklad je generován čtvrtletně z dat základního registru RUIAN.
Data RUIAN jsou dále využívána v Mapovém portálu (pro veřejnost i pro registrované uživatele) v nástrojích pro vyhledávání. V datovém modelu ÚAP jsou uložena v rámci tématu Vymezení a využití území a subtématu ADM administrativní členění území.

Územně analytické podklady

Mapová služba poskytuje aktuální výkresy hodnot, limitů, záměrů a technické infrastruktury generované z dat územně analytických podkladů Olomouckého kraje pravidelně v týdenních intervalech. Výkresy jsou tematizované pro jednotlivá měřítka 1:800 000, 1:400 000, 1:200 000, 1:100 000, 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 a 1:5 000, čemuž odpovídá také legenda. V měřítkách 1:800 tis. až 1:100 tis. se jedná o výkresy ÚAP kraje, ve větších měřítkách o výkresy ÚAP obcí.
Data územně analytických podkladů Olomouckého kraje v úrovni obcí a kraje jsou schromažďována v jedné databázi. O aktualizaci těchto dat se dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích předpisů starají a průběžně aktualizují pořizovatelé z úřadů územního plánování a z krajského úřadu. Údaje v této databázi vycházení z dat poskytnutých dle víše uvedeného zákona poskytovateli údajů o území a jsou aktualizována na základě jejich informací a dle rozdělení pravomocí mezi úřady územního plánování a krajský úřad (viz O projektu).
Informace zjištěné vyhodnocením těchto údajů o území není možné použít pro "vyjádření o existenci sítí" a je možné využít pouze v souladu s výše uvedeným zákonem. V případě, že data nebyla předána poskytovatelem údaje o území dle výše uvedeného zákona, nemusí být v systému uvedena. V případě zjištěné nesrovnalosti kontaktujte prostednictvím Helpdesk administrátora projektu.
Pro veřejnost jsou všechny výkresy dostupné pouze do měřítka 1 : 5 000. Publikovány jsou prostřednictvím služby WMTS, problémový výkres přes WMS.
Výkres hodnot území
WMTS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/hodnoty
nebo
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/hodnoty?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0
jméno/heslo WMTS služby: wmts/wmts
Tuto volbu vyberte pro zobrazení informacíVýpis jevů, jež jsou obsaženy v nejpodrobnějším měřítku (1:5000)
Výkres limitů využití území
WMTS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/limity
nebo
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/limity?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0
jméno/heslo WMTS služby: wmts/wmts
Výkres záměrů na provedení změn v území
WMTS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/zamery
nebo
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/zamery?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0
jméno/heslo WMTS služby: wmts/wmts
Problémový výkres
Problémový výkres je vytvořen na základě poskládání výkresů problémů z ÚAP obcí, vzniklých při dvouleté aktualizaci. Od měřítka 1:100 000 se jedná o výkres problémů kraje.
WMS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WebMapService/problemy
jméno/heslo WMS služby: wms/wms
Výkres technické infrastruktury
WMTS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/ti
nebo
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WMTS/ti?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0
jméno/heslo WMTS služby: wmts/wmts

Účelová katastrální mapa

Účelová katastrální mapa je jedním ze dvou typizovaných projektů Digitální mapy veřejné správy Olomouckého kraje. Jedná se o digitalizovanou katastrální mapu v místech, kde není k dispozici Digitální katastrální mapa nebo Katastrální mapa digitalizovaná (KMD, KM-D).

Katastrální mapa ČÚZK (WMS)

Mapová služba zpřístupňuje prohlížecí službu WMS – katastrální mapy poskytovanou ČÚZK. Umožňuje prohlížet vybrané vrstvy obrazu katastrální mapy ve větším měřítku (mapa je zobrazována od měřítka 1:5 000).

Územně plánovací dokumentace

Přehled územních plánů
Služba je zobrazována ve vrstvě Přehled změn územních plánů i ve vrstvě Koordinační výkres od nejmenšího měřítka po měřítko 1:50 000. Zobrazuje informace z Evidence územně plánovací dokumentace o existenci a rozpracovanosti územního plánu.
Přehled změn územních plánů
Služba je zobrazována ve vrstvě Přehled změn územních plánů od měřítka 1:25 000, zobrazuje informativní lokalizaci území, jež jsou dotčená změnou územního plánu, a odkazuje do Evidence územně plánovací dokumentace, kde je k dispozici dokumentace změny.
Koordinační výkres
Služba je zobrazována od měřítka 1:25 000, zobrazuje georeferencovaný koordinační výkres (případně jemu příbuzný) platných územních plánů, nebo jejich právních stavů. Označením konkrétních koordinačního výkresu obce lze zobrazit legendu příslušného výkresu. Služba je publikována prostřednictvím WMS.
WMS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WebMapService/uzemni_plany
jméno/heslo WMS služby: wms/wms

ZÚR - Zásady územního rozvoje

ZÚR - Koordinační výkres
Služba je zobrazována v samostatné vrstvě ZÚR - Koordinační výkres. Zobrazuje koordinační výkres Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, právní stav po 1.aktualizaci 2011 od nejmenší měřítka po měřítko 1:25 000. Služba je publikována prostřednictvím WMS.
WMS:
http://uap.olkraj.cz/lids_publ/WebMapService/ZUR
jméno/heslo WMS služby: wms/wms

Podkladové mapy

Ortofoto
Mapová služba nabízí barevnou ortofotomapu v rozlišení 0,25 m na pixel od ČÚZK.
Podkladová data (ZABAGED®, ZM 10, ZM 25, ZM 50, ZM 200, Ortofoto, MČR 500, Data200 a Geonames) ČÚZK (dále data) smí být používána pouze pro navigační a přehledové účely. Data nesmí být dále publikována nebo využívána v GIS aplikacích nebo systémech. Veškerá práva vyhrazena. K případnému jinému využití dat je nutný souhlas ČÚZK. Kontakt: podpora.zums@cuzk.cz
ZABAGED
ZABAGED® je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10).
Základní mapa
Mapová prohlížecí služba převzatá z geoportálu ČÚZK, která je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Základních map České republiky.